Tag: người Tuổi thân

Người tuổi Canh Thân 1980 năm Bính Thân 2016

Theo như trên có thể luận đoán: thành công trong việc làm, lương bổng thu nhập cao. Nữ bản tính hiền từ nhân ái, biết chiều chồng thương con, tôn trọng..  Năm Canh Thân năm nay công danh hiển vinh,